Celebrating Gods gift of life on my birthday. — 125th Street, Harlem, New York, NY